GDPR žádosti

Přejete si provést některou z následujících akcí, prosím kontaktujte nás emailovou adresu tomas.novacek@wowdesign.cz nebo na kontaktní formulář níže.

  • Odvolání souhlasu se zpracováním OÚ,
  • Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů,
  • Žádost o omezení zpracování osobních údajů,
  • Žádost o přenositelnost osobních údajů,
  • Žádost o přístup k osobním údajů,
  • Žádost o výmaz osobních údajů.

JAKÝ BUDE POSTUP, POKUD OBDRŽÍME VAŠI ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?
Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budete informováni bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.
V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:
(i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
(ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.